Sâmbătă, 2018-11-17, 7:46 AM
Bine ati venit Vizitator | RSS

Puiet nuc altoit

Catalog de articole

Principala » Articole » Articolele mele

Formular Contract de comanda

Nr  ……………………………            

 

CONTRACT DE VÂNZARE-CUMPĂRARE COMERCIALĂ

 

I. PĂRŢILE CONTRACTANTE 

Societatea comercială FUTÓ FRANCISC ROBERT PF AUTORIZATA cu sediul în diosod 446, comuna Hereclean  JUD SALAJ,

telefon 0733946830,0733946831, fax 0260-629993, e-mail contactpuietnuc@yahoo.com, înmatriculată la Oficiul Registrului Comerţului Bucureşti sub nr. J31/34/2009, CUI24981055, titulară a contului numărul  RO 49 BTRL 0320 1202xxxx xxxx, deschis la Banca TRANSILVANIA SA , reprezentată de domnul/doamna FUTÓ FRANCISC ROBERT care are funcţia de PERSOANA FIZICA AUTORIZATA CU ACTIVITATE PRINCIPALA COD CAEN  -0125 în
calitate de VÂNZĂTOR şi

 

           .....................................................cu sediul in ...............................  ,str................... ,nr........tel...................,Nr.inregistrare:............................ CF/cnp………….. ,titulara a contului numarul deschis.............................................................................. 

au convenit încheierea prezentului contract de vânzare-cumpărare comercială cu respectarea 
următoarelor clauze :

  

II. OBIECTUL
CONTRACTULUI

             Art.1.
Vânzătorul se obligă să vândă, iar cumpărătorul se obligă să cumpere
................BUC  puieti
nuc altoit Soi: Milotai botermo intensiv, si Alsoszentivanyi 117 -polenizator

Total valoare ..........lei:

               avans: .................lei-         
               Rest plata .........................lei

  .
(mărfurile prevăzute în anexa numărul 1 care cuprinde descrierea şi
individualizarea acestora, cantităţile, calităţile, preţurile, termenele de
livrare şi valorile aşa cum au fost negociate şi convenite de părţi.)

            
Art.2. Operaţiunea de comercializare a mărfurilor ce face obiectul prezentului
înscris se desfăşoară cu respectarea cerinţelor de autorizare prevăzute în
licenţa numărul 1911433 din data de _21.01.2009

           
Art.3. Vânzătorul şi cumpărătorul se obligă să se înştiinţeze reciproc şi
sincer cu privire la destinaţia mărfurilor, la nevoile pe care acestea urmează
să le satisfacă, şi precauţiile pe care le impune utilizarea lor; cumpărătorul
se obligă să respecte instrucţiunile de utilizare a mărfurilor.

 

III. AMBALAREA,
MARCAREA, ETICHETAREA ŞI TIMBRAREA MĂRFURILOR

 

           
Art.4. Vânzătorul se obligă să ambaleze mărfurile în amabalaje adecvate care să
permită transportarea mărfurilor de o asemenea manieră încât să nu-l păgubească
pe cumpărător.

           
Mărfurile se vând împreună cu ambalajele care trec în proprietatea
cumpărătorului. În preţul mărfurilor a fost inclusă şi contravaloarea
ambalajelor.

 

           
Art.5. Vânzătorul se obligă să predea mărfurile marcate, etichetate şi timbrate
potrivit cerinţelor legale şi precauţiilor care se impun referitoare la
securitatea mărfurilor, etc.

  

IV. RECEPŢIA, FACTURAREA
ŞI TRANSPORTUL MĂRFURILOR

 

           
Art.6. Vânzătorul se obligă să predea şi cumpărătorul se obligă să preia
mărfurile la termenele de livrare prevăzute în anexa numărul 1 la contract.

           
În cazul în care vânzătorul nu predă mărfurile la termenele de livrare
scadente, va suporta penalităţi de întârziere sau de nelivrare de 0.5 % pe zi
de întârziere, calculate la valoarea mărfurilor nelivrate.

           
Dacă cumpărătorul nu preia mărfurile la termenele de livrare scadente prevăzute
în anexa numărul 1 la contract, acesta va suporta penalităţi de 0.5% pe zi de
întârziere, calculate la valoarea mărfurilor nepreluate.
          
 

Art.7. Mărfurile vor fi preluate şi transportate de la depozitul aparţinând
Vinzatorului, situat la adresa Zalau, Jud Salaj

_____________________________________________________________________________.

           
Transportul mărfurilor şi cheltuielile de transport cad în sarcina
Cumparatorului.

           
Mijloacele de transport sunt : _Mijloc de transport de Curierat Rapid SC NEMO
EXPRESS srl .

           
Art.8. Recepţia cantitativă şi calitativă a mărfurilor se va face de delegatul ..............
la adresa..................................................................................................
  telefon
.................,  şi va fi consemnată
în procesul verbal de recepţie cantitativă şi calitativă, care va fi datat,
semnat şi ştampilat de delegaţii împuterniciţi ai părţilor.

           
În cazul mărfurilor deteriorate, deficienţelor cantitative şi/sau calitative
societatea de curierat se obligă să suporte daunele provenite din cauza
transportului.

            
Art.9. Vânzătorul se obligă, odată cu predarea mărfurilor, să înmâneze
următoarele documente: procesul verbal de recepţie, facturile semnate, datate
şi ştampilate de ambele
părţi,             

           
Art.10. La data preluării mărfurilor, proprietatea asupra mărfurilor şi
riscurile se transmit de la vânzător la cumpărător.

  

V. PREŢUL,
INSTRUMENTE DE PLATĂ, PENALITĂŢI

 

           
Art.11 Cumpărătorul se obligă să plătească preţurile aşa cum sunt negociate,
convenite şi prevăzute în anexa numărul 1 la contract.
          
 

Art.12. Plata se va face pe baza facturilor emise de vânzător şi semnate de
cumpărător. În preţul mărfurilor au fost incluse şi taxa pe valoarea adăugată
aferentă.
          
 

Art.13. Cumpărătorul se obligă să deconteze fiecare factură în termen
de 1 zile de la data emiterii acesteia, aceasta constituind scadenţa
plăţii.

           
Dacă cumpărătorul nu plăteşte la scadenţă, va suporta penalităţi de întârziere
în decontare de 0.5% pe zi de întârziere, calculată la suma datorată.
          
 

Art.14. Instrumentul de plată agreat de vânzător este Ordin de plata la
avans si plata chash prin firma de currier.
 

Art.15. Vânzătorul  nu poate majora preţul
mărfurilor .                       
 .
 

VI. GARANŢII 

           
Art.16. Vânzătorul se obligă să-l garanteze pe cumpărător împotriva evicţiunii
totale sau parţiale.

           
Dacă va avea loc evicţiunea totală, vânzătorul se obligă să plătească : preţul,
fructele, cheltuielile de judecată şi daunele interese.

           
Dacă va avea loc evicţiunea parţială, cumpărătorul va avea dreptul să ceară
desfiiinţarea vânzării sau menţinerea acesteia cu plata de daune interese.
        
 

                       
Art.17. Cumpărătorul este dator să denunţe vânzătorului viciile aparente în
termen de 2 zile de la preluarea mărfurilor iar viciile ascunse în 2 zile de la
descoperirea lor.

 

VII. RĂSPUNDEREA
PĂRŢILOR CONTRACTANTE

 

           
Art.18. Prezentul înscris serveşte interesul comun al părţilor care se obligă
să-l execute întocmai şi întrutotul cu bună credinţă, sinceritate şi
seriozitate.
 

           
Art. 19 Ambele părţi se obligă să urmărească şi să se informeze reciproc
asupra derulării contractului.
          
 

           
Art.20 Nici o parte nu poate modifica unilateral prezentul contract.
Modificarea poate interveni numai prin acordul de voinţă exprimat al părţilor.
 

           
Art.21 Neexecutarea, executarea defectuoasă sau executarea cu întârziere a
obligaţiilor comerciale asumate în prezentul contract angajează pentru partea
în culpă răspunderea în condiţiile Codului Comercial completat cu Codul Civil.

 

VIII. FORŢA
MAJORĂ ŞI CAZUL FORTUIT

 

           
Art.23. Forţa majoră exonerează de răspundere partea care o invocă cu cerinţa
notificării partenerului contractual în termen de 10 zile de la apariţia
cazului de forţă majoră.

           
Dovedirea cazului de forţă majoră se face prin certificarea acestuia de Camera
de Comerţ şi Industrie în termen de 10 zile de la apariţia cazului de
forţă majoră.

           
În cazul în care situaţia de forţă majoră depăşeşte o durată de 20 operează în
favoarea fiecăreia din părţi dreptul de rezoluţiune a contractului.

 

IX. LITIGII

 

Art.24. Eventualele litigi care s-ar putea ivi în legătura cu acest
contract vor fi soluţionate pe cale amiabilă, iar dacă părţile nu cad de acord,
vor fi soluţionate de instanţele de judecată competente.
 

           
Prezentul contract de vânzare-cumpărare comercială cuprinde 4  file şi anexa numărul 1 care face parte
integrantă din prezentul înscris şi care se referă la denumirea şi
individualizarea mărfurilor, cantităţii, calităţii, termenele de livrare şi
valori.

           
Anexa este semnată, datată şi ştampilată de părţi şi conţine 1  file.
          
 

Contractul şi anexa au fost încheiate în 2 
exemplare originale, câte unul pentru fiecare parte contractantă.
 

 

FUTÓ FRANCISC ROBERT PERSOANA FIZICA AUTORIZATA

 

 

ANEXA  LA CONTRACT nr …………………………………

. (mărfurile prevăzute în anexa numărul 1 care cuprinde descrierea şi individualizarea 
 acestora, cantităţile, calităţile, preţurile, termenele de livrare şi valorile aşa cum au fost negociate şi convenite de părţi.)Soi altoit


 


 UM

CantPret Unitar RonValoareLivrare1Puiet Juglans RegiaMilotai 10buc 37 Sfirsitul lunii oct20102Puiet Juglans RegiaAlsoszentivanyi117buc 37 Sfirsitul lunii oct2010


Livrarea va fi efectuata in ultima saptamina a lunii octombrie  anul........

 

Categorie: Articolele mele | Adaugat de: djpink (2010-06-22) | Autor: FutÓ Julia Erzsebet E W
Vizualizari: 2929 | Comentarii: 1 | Raging: 0.0/0
Total comentarii : 0
Prenume *:
Email *:
Cod *:
Forma intrarii
Categoriile sectiunii
Cautare
Sondajul nostru
Noteaza site-ul meu
Total răspunsuri: 259
Prietenii site-ului
Statistica

Total online: 2
Vizitatori: 2
Utilizatori: 0